ថៃរំពឹងថា ការនាំចេញតាមរយៈធ្វើពាណិជ្ជកម្មអនឡាញប្រចាំឆ្នាំ ២០២១នេះ អាចមានកំណើនដល់ជាង ៥០០លានដុល្លារ

ផ្លាស់ប្ដូរពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការនាំចេញដោយការដោះដូរទំនិញក្រោមកិច្ចជំនួបដោយផ្ទាល់នោះ ពាណិជ្ជករប្រទេសថៃបានងាកមក​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់តែការនាំចេញតាមរយៈ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy