ម៉ាឡេស៊ីយល់ព្រមសំណើថ្មីនៃគម្រោងយក្សចិន Belt and Road លើការសាងសង់ផ្លូវដែក

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសទទួលយល់ព្រមនូវសំណើរសាងសង់ផ្លូវដែកស្ថិតក្នុងគម្រោង Belt and Road របស់មហាយក្ស​ចិន​សាជាថ្មី បន្ទាប់ពីអាក់ខាន…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy