ចំណុច ៧ យ៉ាងដែលលោក Bezos ប្រើសម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរហូតរកលុយបានរាប់ពាន់លានដុល្លារ

បរទេស ៖ លោក Jeff Bezos ជាបុរសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតលើពិភពលោក និងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែលជោគជ័យបំផុត Amazon អោយឈានមកដល់ចំណុចនេះដែរ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy