ចាប់ឆ្នាំ 2023 អង់គ្លេសនឹងបង្កើនពន្ធលើក្រុមហ៊ុនធំៗដើម្បីអាចជួសជុលសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

ក្រៅតែពីបញ្ហារាតត្បាតនៃវិរុសកូវីដដ៏រាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាង 1 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រទេសកំពុងតែទទួលរងនូវសញ្ញាអវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសក្រោយពេលប្រកាស

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy