ប្រជាជនអាចបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំតាមរយៈបរិស្ថានធម្មជាតិ

កំពង់ស្ពឺ ៖ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិតំបន់ភ្នំខ្នងផ្សារ សម្រាប់ជាប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់សង្គមជាតិ ក្រសួងបរិស្ថាន បាន…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy