គ្រឹះស្ថានសមាជិកទាំងអស់របស់ CBC បានផ្តល់ឥណទានសរុបជិត ៤០ ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេស

ភ្នំពេញ ៖ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន ៣៩.៨៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដល់ប្រជាជនចំនួន ៤.៤៥ លាននាក់នៅក្នុង ២៥ រាជធានី ខេត្ត គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy