ស្វែងយល់បន្ថែមពីដំណើរប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងដែន CBDC និងប្រព័ន្ធ បាគង

កម្ពុជាកំពុងស្វែងយល់បន្ថែមឲ្យបានទូលាយពីដំណើរប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងដែន CBDC ដែលស្រដៀងគ្នានឹងប្រព័ន្ធ បាគង ផងដែរ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy