ពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិកូវីដ ប៉ុន្តែកំណើនចំនួនមហាសេដ្ឋីបានកើនឡើងច្រើនជាង ៥លាននាក់

ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងបណ្តាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកាលពីពេលកន្លងទៅ ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនេះបែរជាជំរុញឲ្យមានកំណើនមហាសេដ្ឋីពិភពលោក…..

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy