ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល CREA លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូតិ៍បំបែកក្បាលដីឲ្យបានទំហំធំ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា (CREA) បានលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញដល់បណ្តាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូត៍គម្បីបំបែកទំហំដីឡូត៍ឲ្យបានធំជាង ៥ x ២០…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy