រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ៖ ការបង្កើតវេទិកាជួញដូរមូលបត្រឌីជីថល ជាការឈានជើងចូលយុគសម័យថ្មីនៃសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ត្រាស់ធី ឯ.ក បានដាក់ឲ្យដំណើរថ្នាលជួញដូរ Royal Group Exchange «RGX» ជាវេទិកាជួញដូរមូលបត្រឌីជីថលដំបូងគេដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន និងដែលត្រូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (SERC)…

កម្មវិធី Hattha Mobile ជំនាន់ ៣.០ ស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ឡើងដោយផ្តោតបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនជាចម្បង

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) បាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនលើពិភពលោក ក្នុងនោះដែរប្រជាជនកម្ពុជា…

Fintech ត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយនៅតាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា នាពេលបច្ចុប្បន្ន បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) ត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយនៅតាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានធនាគារ…

បង្កើនចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) អាចជួយបង្កើនសកម្មភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ឬ FinTech គឺជាឱកាសដែលកម្ពុជាអាចទាញយកប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាបន្តទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងនាមជាប្រទេសដែលកំពុង…