អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Forte បង្ហើបពីវិធីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មជោគជ័យក្នុងសម័យកាល Covid-19

ភ្នំពេញ ៖ ទោះបីមានភាពមិនប្រាកដប្រជាដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដោយ ក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចំណាត់…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy