របាយការណ៍ GFI ៖ ក្នុងទឹកដីអាមេរិកមានអ្នករកស៊ីអចលនទ្រព្យជាច្រើនយកធ្វើជាកន្លែងលាងលុយ

ទីផ្សារអចលនទ្រព្យមួយផ្នែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានក្លាយជាទីជម្រកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមជនខិលខូចក្នុងការលាងលុយខុសច្បាប់ ឬលុយកខ្វក់ ក្រោមសកម្មភាព

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy