អាមេរិកជាសហស្ថាបនិកតុលាការអន្តរជាតិ ICC តែមិនចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសមាជិកភាព

តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ (International Criminal Court) ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨ នៅក្នុងក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលី ប៉ុន្តែលិខិត…