ទីភ្នាក់ងារ IEA ចង់ឲ្យពិភពលោកអនុវត្តកិច្ចការមួយចំនួន ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានប្រេង

ប៉ារីស ៖ ចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានបើកការលុកលុយទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមក វិបត្តិទីផ្សារប្រេង និងវិស័យថាមពលសកលក៏បានចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង…

ត្រួសៗអំពីវិបតិ្តថាមពលកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៧០ និងការកកើតឡើងនៃទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ IEA

បើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ន ការកើនឡើងនៃតម្លៃថាមពលបានប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយោងតាមអ្នកជំនាញបានធ្វើការប្រៀបធៀបទំហំនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់អាចអាក្រក់…