ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចាប់ដៃគូជាមួយ IFC ដើម្បីជំរុញហិរញ្ញប្បទានបៃតង ​

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីជំរុញការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងបៃតងក្នុងគោលដៅគាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅជាសេដ្ឋកិច្ចបៃតង