ជម្លោះមហាយក្សឥណ្ឌា និងកាណាដា អាចក្លាយទៅជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីមួយទៀត

ឥណ្ឌា គឺជាមហាយក្សសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទាំងក្នុងកម្រិតតំបន់ ក៏ដូចជាពិភពលោក និងកំពុងសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងធៀបទាំងជាមួយនឹងអាមេរិក និងចិនផង