ស្វែងយល់លម្អិតអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងប្រភេទនីមួយៗ

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬ Intellectual property សំដៅទៅលើការបង្កើតគំនិតដូចជាការច្នៃប្រឌិត ការងារផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ និងសិល្បៈ រចនា និងនិមិត្តសញ្ញា ឈ្មោះ និងរូបភាពដែលត្រូវបានប្រើក្នុង…