តើវិនិយោគិនអាចទិញភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយដោយផ្ទាល់ (IPO) បានដោយរបៀបណា?

វិនិយោគិនអាចចុះឈ្មោះទិញភាគហ៊ុននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃ IPO បាន ដោយ២របៀប រួមមានប៊ុកបៀលឌីង (Book-Building) និង បរិវិសកម្ម (Subscription) ដែលជាដំណាក់ដំបូង

កូវីដធ្វើឱ្យមានកំណើនយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ IPO និងមូលបត្របំណុលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុលក់ភាគហ៊ុន និងប័ណ្ណបំណុលធំៗនិយាយថា បន្ទាប់ពីវីរុសកូរ៉ូណាវាយលុក ការ បង្កើនដើមទុនបានជួបវិបត្តិ ប៉ុន្តែហាក់មានភាពកក់ក្តៅចំពោះវិធីថ្មីក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ