មន្ទីរពេទ្យបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃ (AI Hospital) នៅជប៉ុនជាគំរូអនាគតសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលពិភពលោក

បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវ៉ៃឬ AI Technology នឹងក្លាយជារឿងធម្មតាក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាលើពិភពលោកនេះនាពេលអនាគតខណៈដែលបច្ចុប្បន្នវាកំពុងមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតស្ទើរគ្រប់វិស័យ