វិភាគ ៖ ផែនការនាំចេញអាវុធលើកដំបូងរបស់ជប៉ុនដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន

ផែនការនាំចេញអាវុធជាលើកដំបូងរបស់ជប៉ុនទៅអាមេរិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកទំលាក់នុយក្លេអ៊ែរ២លើកលើជប៉ុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី២ផងដែរ