ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Johnson & Johnson គ្រោងនឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ Contact Lens ទៅកាន់រុស្ស៊ី

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិក Johnson & Johnson គ្រោងនឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ Contact Lens ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ី…