ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឯកឧត្តម Joko Widodo ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

ឯកឧត្តម Joko Widodo ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាអ្នកនយោបាយ និងធុរជនជឥណ្ឌូណេស៊ីមួយរូបដែលសព្វថ្ងៃ កំពុងបម្រើការជា ប្រធានាធិបតីទី៧…