កូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមបង្កើនផលិតកម្មយន្តហោះចម្បាំងក្នុងស្រុក KF-21 ខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារ

ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្តើមបង្កើនផលិតកម្មផលិតយន្តហោះចម្បាំងក្នុងស្រុកប្រភេទ KF-21 Boramae សរុបដល់ទៅ៤០គ្រឿង