ក្រុមហ៊ុនផ្សារទំនើប Big C របស់ថៃរំពឹងបង្កើនចំណូលក្រោយទិញយកហាងទំនិញ Kiwi Mart ទាំងអស់នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនផ្សារទំនើប Big C Supercenter Plc ដែលជាប្រតិបត្តិករលក់រាយឈានមុខគេក្នុងប្រទេសថៃ បានទិញយក Kiwi Mart ដែលជាហាងលក់ទំនិញរាយតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបុត្រ…