អង្គការ SNV និងក្រុមហ៊ុន Kofi ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំកាហ្វេមណ្ឌលគីរី

ភ្នំពេញ ៖ ស្ថាប័នធំៗចំនួន២ រួមមានអង្គការ SNV ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសហូឡង់ និងក្រុមហ៊ុនឯកជនខូហ្វី (Kofi) នៅកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន…