ភូមិលំហែក្បែរភ្នំសន្ទូចកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាតំបន់កសិ-ទេសចរណ៍ដែលជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍

កម្ពុជាមានតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ វប្បធម៌ និងតំបន់កែច្នៃជាច្រើនកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិមកលេងកម្សាន្ត និងសម្រាកលំហែកាយ តួយ៉ាងដូចជាតំបន់លំហែមួយ