ការអនុវត្តគម្រោងបែងចែកដី LASED III ទទួលបានជោគជ័យ ជួយកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុក

គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី៣ ហៅកាត់ថា( LASED III) ត្រូវបានបង្កើតឡើងផ្អែកលើភាពជោគជ័យរបស់គម្រោង LASED …