ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដោយនុយក្លេអ៊ែរទាបនៅឡើយធៀបទៅនឹងសម័យសង្គ្រាមលោក និងសង្គ្រាមត្រជាក់

បច្ចុប្បន្ននេះ ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដោយនុយក្លេអ៊ែរទាបនៅឡើយ បើធៀបទៅនឹងសម័យសង្គ្រាមលោក និងសង្គ្រាមត្រជាក់