ទីក្រុងឡុង ប្រែក្លាយផ្លូវរថភ្លើងចាស់ទៅជាសួនធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនសុខាមាលភាពជូនពលរដ្ឋ

គិតត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ខាងមុខពលរដ្ឋពិភពលោកដល់ទៅ៦៨ភាគរយនឹងនាំគ្នាប្រមូលផ្តុំទៅរស់នៅតាមទីក្រុងដែលវានឹងក្លាយទៅជាបន្ទុកសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍទីក្រុងជាពិសេសដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាបំពុលបរិយាកាសដោយសារសកម្មភាពមនុស្សដ៏ច្រើនលើសលប់