តម្លៃម៉ាសហាក់នៅទ្រឹងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-19 ម្ដងហើយម្ដងទៀត

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19កាលពីចុងត្រីមាសទី1 ឆ្នាំ2020កន្លងទៅ បានធ្វើឱ្យអាជីវកម្មលក់​ម៉ាស់ទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងគំហ