ភូមិ Mawlynnong នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា  «ភូមិ​ស្អាត​បំផុត​នៅ​អាស៊ី»

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Weforum បានបង្ហាញថា ភូមិ Mawlynnong នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា «ភូមិស្អាតបំផុតនៅអាស៊ី» ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៣…