អាជីវកម្មផលិតរថយន្ត Rolls Royce និង Mercedes ដឹងហើយគួរឱ្យស្ញប់ស្ញែង

អស់រយៈពេល ១១៧ឆ្នាំមកហើយគិតចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ១៩០៤ នៅពេលដែលបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Frederick Henry Royce និងបុរសម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Charles…