ស្វែងយល់ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងពិភពសិប្បនិម្មិត Metaverse Infrastructure និងអត្ថប្រយោជន៍

ព័ត៌មាននានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទពិភពសិប្បនិម្មិតឬ Metaverse ហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចប៉ុន្តែពិភពលោកហាក់ដូចជាគេចមិនផុតពីបច្ចេកវិទ្យារស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មនៅទីនេះ

ធនាគារអន្តរជាតិល្បីៗចាប់ផ្តើមងាកទៅវិនិយោគនៅពិភពសិប្បនិម្មិត ឬ Metaverse

ធនាគារអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី DBS ថ្មីៗនេះបានប្រកាសសហការជាមួយនឹង Sandbox ដើម្បីវិនិយោគ…