បន្ទះឈីប (Semiconductor) ជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងបញ្ហានយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចសកលបច្ចុប្បន្ន

ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ បន្ទះឈីប ( Semiconductor ) ត្រូវបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជាលើកដំបូងដែលគ្រានោះវាមានសមត្ថភាពត្រង់ស៊ីស្ទ័រត្រឹមតែ៤ដើមប៉ុណ្ណោះ