មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Prince Haun Yu តម្លៃ ៣០០លានដុល្លារសហការលក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Prince Haun Yu ដែលកំពុងវិនិយោគសាងសង់គំរោងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ PropNex Cambodia ដើម្បីលក់គម្រោង

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy