ដំណាំផ្កាឈូករ័ត្ន បានទាំងស្អាត បានទាំងទិន្នផល

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅ ក៏ដូចជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ចាម ឬត្បូងឃ្មុំ បងប្អូនច្បាស់ជាឮពីភាពល្បីល្បាញរបស់ចំការផ្កាឈូករ័ត្នជីរោទិ៍ជាក់ជាមិនខាន

AMS ECONOMY
@amseconomy