ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំៗចំនួន២ រំលាយបញ្ចូលគ្នាជំរុញទីផ្សារនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យស្ទុះឡើងវិញ

ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យលំដាប់យក្សចំនួន២ គឺ PropertyGuru និងBridgetown 2 Holdings បានសម្រេចច្របាច់បញ្ចូលគ្នា ដើម្បីជំរុញទីផ្សារនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យមាន

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy