អ្នកជំនាញនិយាយពីស្ថានភាពអចលនទ្រព្យក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ ក្រោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងនរាចាប់ផ្តើមសាងសង់

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងកោះនរាចាប់ផ្តើមសម្ពោធបុកគ្រឹះសាងសង់ជាផ្លូវការ បណ្តាអ្នកជំនាញ និងប្រតិបត្តិករដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសុទ្ធតែបានបង្ហាញពី…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy