អូស្ត្រាលី គាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការពារបរិស្ថាន

រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលី បានគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការចូលរួមគ្រប់គ្រង ថែរក្សាបរិស្ថានតាមរយៈកម្មវិធីនានា រួមជាមួយនឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ តាមរយៈការចាប់យក