ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

មើលទាំងអស់ ➧

ហិរញ្ញវត្ថុ

មើលទាំងអស់ ➧

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញពីការអនុវត្តចំណូលនិងចំណាយក្នុងរយៈពេល ៥ ខែ ដើមឆ្នាំនេះ

ប្រាក់រៀលឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើ​ន មុននឹងទទួលបានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចសព្វថ្ងៃ

ស្វែងយល់ពីគន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ADB អនុម័តកម្ចី និងថវិកាវិនិយោគសរុប ៧៣លានដុល្លារ គាំទ្រកម្មវិធីអន្តរកម្មថាមពលរបស់កម្ពុជា

ការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការជាជម្រើសដ៍ល្អសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្ម

កម្ពុជា ជំរុញសមាជិកអាស៊ានផ្តោតលើស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់ កាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល