ធុរកិច្ចជប៉ុន ស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងកាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ធុរកិច្ចមេគង្គ-ជប៉ុននៃសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មជប៉ុនជួបពិភាក្សាការងារ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងកាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជា