កម្ពុជា​​ត្រៀមខ្លួន​​ក្នុងកា​រ​ប្រែក្លាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ទៅ​ជា​កាលានុវត្ត​ភាព​ ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​បន្ថែម​

ទោះ​ស្ថិតនៅ​ក្នុងស្ថានភាព​ប្រឈមនឹងបញ្ហា​យ៉ាងណាក្ដី​ កម្ពុជា​បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួល​យកនិងការ​ប្រែ​ក្លាយ​ពី​បញ្ហា​ទៅជា​ឱកាស​វិនិយោគ