ក្រសួងកិច្ចការនារី និងអង្គការអុកស្វាម រួមគ្នារៀបចំវេទិកាថ្នាក់ជាតិស្តីពី«ការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពរបស់ស្រ្តីនៅតំបន់អាស៊ាន»

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី និងអង្គការអុកស្វាម បានរួមគ្នារៀបចំវេទិកាថ្នាក់ជាតិស្តីអំពី «ការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពរបស់ស្រ្តីនៅតំបន់អាស៊ាន តាមរយៈគោល…