សម្តេចធិបតី ៖ ការកសាងមូលធនមនុស្ស ជាកិច្ចការសំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងទិសដៅអនាគត

សម្តេចធិបតីបានលើកឡើងថា ការកសាងមូលធនមនុស្សជាកិច្ចការអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិ​បាលនីតិកាលទី៧ សម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអនាគត