កម្ពុជា-ចិនសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីស្តីពីធនធានមនុស្ស និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្រោមថវិកាជាង៦១០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញៈ ថវិកាប្រមាណជាង៦១០លានដុល្លារ ត្រូវបានប្រទេសចិន ផ្តល់ដល់កម្ពុជា តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (China ODA) រយៈពេល២ឆ្នាំ (២០២០-២០២២)…