អ្នកជំនាញ ៖ ការសិក្សារកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេ​ភាគី​កម្ពុជា-ជប៉ុន ជាដំណើរឈានទៅ​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ

ពិតមែនថា កម្ពុជា និងជប៉ុនពេលនេះមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជា បាន និង​កំពុង​ខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញឱ្យភាគីជប៉ុន…