កម្ពុជាថយចំណូលពន្ធគយជិត៤០០លានដុល្លារដោយសារការអនុគ្រោះពន្ធគយ

ប្រទេសកម្ពុជាបានថយចុះចំណូលពន្ធគយជិត៤០០លានដុល្លារអាម៉េរិកដោយសារការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីនានាដូចជាពហុភាគី និងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសដៃគូ