កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ជំរុញឱ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី

ប្រទេសកម្ពុជា និង ឥណ្ឌា កំពុងពិភាក្សាគ្នាជំរុញឱ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ ជាមួយនឹងគម្រោងរៀបចំឱ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាក្នុងពេលខាងមុខនេះ