ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឯកជនកម្ពុជានៅអាប៊ុយដាប៊ី ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញនាំចេញផលិតផលខ្មែរទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឯកជនកម្ពុជានៅរាជធានីអាប៊ុយដាប៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ និង នាំចេញផលិតផលខ្មែរទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ