ក្រសួងការបរទេស ពិភាក្សាអំពីតួនាទីសំខាន់របស់អ្នកការទូតក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជំនាញជាច្រើនមកពីក្រសួង/ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកជំនាញមកពីវិស័យឯកជនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមចំនួន៣ ដើម្បីពិភាក្សា និងលើកឡើងពីតួនាទីរបស់អ្នកការទូតក្នុង…